LM pilnveidos nodarbinātības pasākumu īstenošanas nosacījumus

0 komentāru

Labklājības ministrija (LM), ņemot vērā iepriekš veiktos aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu izvērtējumus, pilnveidos minēto pasākumu īstenošanas nosacījumus.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 26.maijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Lai nodrošinātu elastīgāku un savlaicīgu pakalpojuma saņemšanu, turpmāk, organizējot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nerīkos publisko iepirkumu. Turpmāk visi apmācību īstenošanas nosacījumi un pušu pienākumi būs noteikti iepriekšminētajos noteikumos. Tādējādi līgums tiks slēgts starp bezdarbnieku un izglītības iestādi un NVA segs bezdarbnieku apmācību izmaksas.

Tāpat noteiktas konkrētas (fiksētas) apmācību kuponu vērtības, jo šobrīd noteiktā maksimālā kupona vērtība pieļauj iespēju izglītības iestādēm iesniegt piedāvājumus arī par zemāku kupona vērtību.

Subsidētās nodarbinātības pasākumos (Pasākumi noteiktām personu grupām) ieviesīs jaunu pakalpojumu veidu bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem - atbalsta persona darbā, kas palīdzēs minētajiem cilvēkiem iekļauties darbavietā. Proti, piedalīties pārrunās ar darba devēju, sniegt atbalstu darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, veidot komunikāciju ar darba devēju, darba vadītāju un darba kolēģiem, kā arī sniegs psiholoģisku un motivējošu atbalstu.

Ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par Pasākumu īstenošanu noteiktām personu grupām, būs biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti, NVA segs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, taču kopējais pasākuma ietvaros nodarbināto bezdarbnieku skaits nedrīkstēs pārsniegt 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Pasākumā Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana atvieglos iesaistes kritērijus, t.sk. paredzot, ka cilvēku varēs iesaistīt pasākumā, ja viņš norādītajā dzīvesvietā būs deklarēts vismaz 6 mēnešus. Tāpat izņēmums attiecībā uz Rīgu netiks piemērots, ja darba devējs piedāvās vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, piemēram, kolektīvās atlaišanas gadījumā.
Turpmāk atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī tie bezdarbnieki, kuri iesaistījušies subsidētajā nodarbinātībā (Pasākumi noteiktām personu grupām), kā arī profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības programmās.

Savukārt skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā jauniešus varēs iesaistīt līdz 2 mēnešiem.
Vienlaikus ar minētajiem grozījumiem noteikumos paredzēti papildu atbalsta pasākumu īstenošanas nosacījumi, kas tiek piedāvāti Jauniešu garantijas programmas ietvaros.

Pēc NVA statistikas datiem 2015.gada aprīļa beigās bezdarbnieka statusā atradās 82833 cilvēki, savukārt darba meklētāja statusā - 205 cilvēki.

Atbilstoši Slimību profilakses centra rīcībā esošajiem datiem, 2013.gadā Latvijā reģistrēti 74024 pacienti darbspējas vecumā (15 līdz 18 gadiem un vecāki) ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.
Atgriezties uz augšu