Ministru kabineta noteikumi

14 komentāru

No 1. janvāra stājās spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā.

- Palielināts bērna kopšanas pabalsts un piešķirtas piemaksas par dvīņiem un trīņiem.

Bērna kopšanas pabalsts vienam no vecākiem tiks maksāts 70% apmērā no vidējās algas, no kuras maksāts sociālais nodoklis gadu pirms bērna piedzimšanas. Pabalsta apmērs 2005. gadā nodarbinātajām personām nevarēs būt mazāks par 56 latiem un pārsniegt 392 latus, bet nenodarbinātām personām – 50 latu.

Lai tie vecāki, kuru bērni dzimuši pirms 2005. gada 1. janvāra un kuriem 2005. gadā turpinās bērna kopšanas periods, arī saņemtu pabalstu pēc jaunās noteikšanas kārtības, vienam no vecākiem sākotnēji tiks izmaksāts pabalsta avanss 56 latu apmērā. To pārrēķinās pēc 2005. gada 31. marta.

Bet tiem vecākiem, kuri kopj dvīņus un trīņus, piemaksas apjoms ir 50 latu par katru nākamo bērnu vecumā līdz vienam gadam un 30 latu vecumā no viena līdz diviem gadiem.

Par bērna kopšanu no viena līdz diviem gadiem pienākas pabalsts 30 latu apmērā.

- Garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis būs 21 lats pašreizējo 18 latu vietā.

Pieaugot sociālajiem pabalstiem, nepieciešams palielināt arī garantēto minimālo ienākumu līmeni, lai pildītu GMI pabalsta uzdevumu – sniegtu atbalstu krīzes situācijā nonākušajiem trūcīgajiem pašvaldību iedzīvotājiem.

- Ar celiakiju slimie bērni, kuriem nav noteikta invaliditāte, mēnesī saņems valsts atbalstu 50 latu apmērā.

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pabalsts būs 35 lati līdzšinējo 12,5 latu vietā.

- Stājas spēkā kārtība, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Noteikumos ir norādīts, ka 21 dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu no valsts budžeta, sākot ar 1. janvāri, ir tiesīgi saņemt cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un politiski represētie. Noteikumos ir uzskaitīti pašvaldību sociālo dienestu un Sociālo pakalpojumu pārvaldes pienākumi, kā arī prasības pakalpojumu sniedzējiem. Dokumentā minēti pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti un personu izvērtēšanas kārtība, kā arī pārsūdzības kārtība par pieņemtajiem lēmumiem un pakalpojumu kvalitāti.

Stājas spēkā arī akcīzes nodokļa likuma pārejas noteikumi.

- Cigaretes kļūs dārgākas, jo kombinētā akcīzes nodokļa likme cigaretēm tiks paaugstināta līdz 6,9 latiem par 1000 cigaretēm + 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas (līdz 2005. gada 1. janvārim nodokļa likme bija 6,3 lati par 1000 cigaretēm + 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas).

Nodokļa likmes paaugstināšana ir saistīta ar to, ka Latvijā akcīzes nodoklis cigaretēm ir daudz zemāks, nekā noteikts Eiropas Savienības direktīvās. Pēc Latvijas Pievienošanās līguma ES nosacījumiem Latvijai līdz 2010. gadam ir pakāpeniski jāpaaugstina nodokļa likmes, lai sasniegtu direktīvās noteikto minimālo līmeni.

Valsts sektora darba samaksas jomā.

- Ministru kabineta noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem.

Noteikumu mērķis ir ieviest vienotu darba samaksas sistēmu tiešās valsts pārvaldes iestādēs, izņemot valsts aģentūras. Valsts pārvaldes iestādēs strādājošie saņems kvalifikācijas pakāpes, kas būs par pamatu noteiktai algai. Pastāvēs arī vadības līgumi, bet tie nevarēs būt lielāki par algu.

- Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi ļaus paaugstināt darba algu diapazonu augstākās robežas. Noteikumi neattiecas uz prokuroriem un tiesnešiem.

- Noteikumi par darba samaksu sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem paredz paaugstināt darba algas diapazona augstākās robežas.

Atgriezties uz augšu