No 2016.gada īstenos jaunu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas sistēmu

2 komentāru

Otrdien, 20.oktobrī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto noteikumu projektu par funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem ieviešanu ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu laikā no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2019.gadam. 

Tādējādi tiks izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēma, ar kuras palīdzību cilvēkam tiks noteikts visatbilstošākais tehniskais palīglīdzeklis, un papildus izglītības iestādēm, kurās mācās bērni ar funkcionāliem traucējumiem, tiks piešķirti uz mācību procesu vērti tehniskie palīglīdzekļi. 
 
Minētās aktivitātes ir nepieciešamas, jo cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti nav savlaicīgi pieejami atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi, tādejādi šiem cilvēkiem ir apgrūtināta iekļaušanās izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā. 
 
Lai uzlabotu personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos, plānotas šādas aktivitātes:
  • funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas aprakstu izstrāde,
  • būvniecība, tai skaitā telpu pārbūve un atjaunošana funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei,
  • funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegāde, 
  • datu bāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai, 
  • speciālistu apmācības darbam ar jauno funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu,
  • funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana. 
Ieviešot funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, paredzēta pilotprojektu īstenošana un pilotprojektu rezultātu izvērtēšana. Paredzēts, ka sistēmu izveidi un darbību nodrošinās Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (NRC Vaivari).
 
Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei un ieviešanai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu paredzētas vairākas aktivitātes, t.sk. izvērtēt ārvalstīs un Latvijā šobrīd pielietotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un tehnoloģijas, kā arī iespējas to ieviešanai Latvijā. Tāpat plānots izstrādāt funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas aprakstu – funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši izstrādātajām funkcionēšanas metodēm, metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā.
 
Balstoties uz funkcionēšanas novērtēšanu, cilvēkam paredzēts nodrošināt visatbilstošāko tehnisko palīglīdzekli, mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem un novērst situācijas, kad tiek iepirkti tehniskie palīglīdzekļi, kas vēlāk netiek izmantoti, jo pieprasījums ir mazinājies vai mainījies.
 
Papildus NRC Vaivari speciālistu apmācībai plānoti izglītojoši pasākumi par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu funkcionēšanas novērtēšanā iesaistītajām interesentu grupām – pašvaldību sociālo dienestu, ārstniecības iestāžu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) un Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistiem.
 
Savukārt, ieviešot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, plānots nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un apmaiņu ar tiem. Paredzēts piešķirt tieši uz mācību procesu vērstus tehniskos palīglīdzekļus, tādejādi palielinot apmācāmo bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu izglītības iestādēs un nākotnē mazinot to cilvēku skaitu, kam izglītības trūkums neļaus iekļauties darba tirgū.
 
Vienlaikus ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots izveidot iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru - telpas funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) vajadzībām, iegādāties funkcionēšanas novērtēšanai nepieciešamo aprīkojumu un tehniskos palīglīdzekļus apmaiņas fonda darbībai, un izveidot informatīvo sistēmu (datu bāzi) funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai.
 
Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveidei un ieviešanai kopējais finansējums ir 1,32 milj. eiro, tai skaitā 1,12 milj. eiro ESF finansējums un 198,4 tūkst. eiro – valsts budžeta finansējums.

Savukārt infrastruktūras attīstībai kopējais finansējums ir 4,07 milj. eiro, tai skaitā 3, 46 milj. eiro ERAF finansējums un 611,5 tūkst. eiro valsts budžeta finansējums.
 
Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekti Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi un Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma „Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei” īstenošanas noteikumi. 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, viktorija.buraka@lm.gov.lv
Atgriezties uz augšu