Iepriekš noteiktās invaliditātes termiņa pagarināšana

0 komentāru

Latvijas Republikas Saeima 2016. g. 13.oktobrī pieņēma grozījumu Invaliditātes likumā, kas stājās spēkā 28.oktobrī, papildinot to ar Pārejas noteikumu 5.punktu: “līdz 2018.gada 31.decembrim Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) ir tiesības pagarināt šā likuma 8.panta otrās daļas kārtībā iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīva akta izdošanai konkrētās personas lietā”.

Līdz ar to VDEĀVK var pieņemt pagaidu lēmumu, ar kuru pagarina iepriekš noteikto invaliditātes grupu līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts jaunais lēmums.

Kas personai ir jādara, lai saņemtu pagaidu lēmumu?
Ja persona ir iesniegusi dokumentus atkārtotai invaliditātes ekspertīzei un gaida lēmuma pieņemšanu, nekādas papildus darbības tai nav jāveic. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ VDEĀVK mēneša laikā nevar izskatīt personas iesniegtos dokumentus atkārotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK pieņems pagaidu lēmumu par jau esošās invaliditātes pagarināšanu uz pusgadu.

Par pagaidu lēmuma pieņemšanu iedzīvotāji vispirms tiek informēti telefoniski vai elektroniski, norādot, ka lēmums ir pieņemts un to var apskatīt vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki telefoniski aicina jauno invaliditātes apliecību un dokumentus saņemt klātienē vai vienojas, ka tie tiek nosūtīti pa pastu.  

Vai pagaidu lēmums personai dod tiesības uz sociālajiem pabalstiem, pakalpojumiem un pensiju? 
Pagaidu lēmums pagarina iepriekš noteikto invaliditātes grupu, kā arī iepriekš izsniegtos atzinumus par medicīniskajām indikācijām - īpašas kopšanas pabalsta, transporta pabalsta vai asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. Līdz ar to, šis pagaidu lēmums saglabā personai tiesības uz iepriekš piešķirtajiem pabalstiem, pensijām un atvieglojumiem. 

Kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pašvaldības u.c. iestādes uzzinās par invaliditātes pagarināšanu? 
Iestādes, kas personām ar invaliditāti nodrošina pakalpojumus vai pabalstus, informāciju par pagaidu lēmumu saņems tiešsaistē no Invaliditātes informatīvās sistēmas, kurā VDEĀVK ievada informāciju par personai noteikto invaliditātes grupu un termiņiem. Līdz ar to, iestādes elektroniski varēs pārliecināties, vai personai ir spēkā esošs invaliditātes statuss. 
Lai no VSAA saņemtu invaliditātes pensiju un pabalstus, pagaidu lēmuma gadījumā personai nav jāvēršas ar jaunu iesniegumu. VSAA pati saņems tiešsaistē ziņas par pagaidu lēmumu un automātiski pagarinās pensiju un pabalstu izmaksu. 

Lai pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas persona saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, personai gan ir jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā. Tas tādēļ, ka iepriekšējais līgums par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu beidzas līdz ar iepriekš noteiktās invaliditātes beigu termiņu. 
Sociālais dienests, vērtējot personas tiesības atkārtoti saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, elektroniski pārliecināsies, vai personai ir spēkā esošs invaliditātes statuss, izvērtēs personas situāciju un lems par asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu. 

Informējam, ka Invaliditātes informatīvās sistēmas dati līdzšinējā kārtībā ir pieejami arī institūcijām, kuru kompetencē ir sniegt pakalpojumus un atvieglojumus personām ar invaliditāti, t.sk., Rīgas satiksmei, Valsts ieņēmumu dienestam, AS Latvenergo, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centram u.c. institūcijām. Institūcijas, pirms pakalpojuma piešķiršanas, līdzšinējā kārtībā var pārliecināties par personai spēkā esošu invaliditātes statusu.

Vai pagaidu regulējuma laikā varēs saņemt invaliditātes apliecību?
Ja persona izteiks vēlēšanos, tad personai tiks izdota invaliditātes apliecība pagaidu lēmuma darbības laikā, tas ir uz 6 mēnešiem. Tomēr, ņemot vērā, ka iestādes, kas nodrošina pabalstus un pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, informāciju par personas aktuālo invaliditātes statusu iegūst pašas no Invaliditātes informatīvās sistēmas, tad invaliditātes apliecība jāuzrāda reti. Izņēmums ir sabiedriskais transports. VDEĀVK darbinieki sazināsies ar iedzīvotājiem telefoniski un noskaidros, vai persona pagaidu lēmuma darbības laikā vēlas apliecību saņemt. 
Ja persona nebūs saņēmusi invaliditātes apliecību reizē ar pagaidu lēmumu, invaliditātes apliecību var saņemt jebkurā brīdī, kad persona izteiks šādu vēlēšanos. Ierodoties klātienē, invaliditātes apliecību var saņemt tai pašā dienā.

Kā varēs uzzināt, ka pagaidu lēmuma darbība ir beigusies un pieņemts jauns lēmums?
Invaliditātes likumā noteikts, ka iepriekšējais lēmums var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Līdz ar to dokumentus, kuri bija iesniegti atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK izvērtēs un jaunu lēmumu pieņems ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas.

Par jaunā lēmuma pieņemšanu iedzīvotāji vispirms tiks informēti telefoniski vai elektroniski, norādot, ka lēmums ir pieņemts un to var apskatīt vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki telefoniski aicinās jauno invaliditātes apliecību un dokumentus saņemt klātienē vai vienosies, ka tie tiks nosūtīti pa pastu.  
Atgriezties uz augšu