Labklājības ministrija veicinās diskriminācijas riskiem pakļauto cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū

1 komentāru

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2019.gadam īstenos pasākumus profesionālās rehabilitācijas jomā, tādējādi palielinot diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju darbspējas vecumā iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Profesionālās rehabilitācijas pasākumu ietvaros izstrādās un ieviesīs:
  • profesionālās rehabilitācijas programmas (t.sk. pilnveidos profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmu cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, nosakot jaunus kritērijus, metodes un instrumentus, cilvēka veselības stāvokļa, motivācijas, darbspēju, darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu novērtēšanai), 
  • prasmju sertificēšanas sistēmu, t.sk. izstrādās prasmju aprakstus un prasmju apmācību programmas, pilnveidos profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot kritērijus, metodes un instrumentus cilvēka motivācijas, darbspēju, veselības stāvokļa, darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu novērtēšanai.
Iepriekšminētās aktivitātes ir nepieciešamas, jo cilvēkiem ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, īpaši, ja, šo cilvēku izglītības līmenis ir zems, netiek piedāvātas darba tirgus vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Tas attiecīgi kavē šo cilvēku iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā. 
Profesionālās rehabilitācijas pasākumus paredz otrdien, 30.jūnijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošana

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 1,25 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 1,06 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 187 tūkst. eiro.

Kopumā līdz 2019.gada 31.decembrim profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu plānots nodrošināt 100 nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem.

Vienīgais profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tai ir ilgstoša pieredze profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā un tās infrastruktūra ir pielāgota un ļauj nodrošināt pakalpojuma sniegšanu cilvēkiem ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, t.sk. profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējā izglītības pakāpē atbilstoši cilvēka funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. 

Aptuveni 4829 cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 2014.gadā ieteica pieteikties profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, tomēr ne visi cilvēki vēlējās saņemt pakalpojumu. Tam iemesls ir salīdzinoši zemā cilvēku motivācija apgūt tiem piemērotu profesionālās rehabilitācijas programmu un pēc tam aktīvi iesaistīties darba tirgū.
Atgriezties uz augšu