Noteikta sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtība

0 komentāru

2018. gada 1. aprīlī stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi.

Lai nodrošinātu Sociālā uzņēmuma likuma piemērošanu, ir noteikti sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai iesniedzamie dokumenti, kā arī to iesniegšanas un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kārtība. Tāpat ir noteikta sociālo uzņēmumu reģistra vešanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība, kā arī sociālo uzņēmumu reģistra datu saturs. Arī sociālā uzņēmuma uzraudzības kārtība, darbības rādītāji un to izvērtēšanas kritēriji.

Minētais reglamentējums uzskaitīts Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību", kas otrdien, 27. martā, pieņemti valdības sēdē.

Valdības pieņemtajos noteikumos ir definētas arī 11 sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Tās, cita starpā, ir personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas, kurām noteikts trūcīgas ģimenes vai personas statuss, bezdarbnieki vecāki par 54 gadiem un ilgstoši bezdarbnieki. Arī cilvēktirdzniecības upuri, personas, kurām piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, etniskā minoritāte romi.
Atgriezties uz augšu