Sociālā aprūpe mājās

0 komentāru

Sociālā aprūpe mājās ir pakalpojumu komplekss mājās personām, kuras pašas nevar sevi aprūpēt.

Aprūpi mājās nodrošina un finansē pilsētu un pagastu pašvaldības. Tiešie pakalpojumu sniedzēji ir sociālie aprūpētāji.

Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:

 • tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;
 • tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir personām slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda laikā;
 • tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ir ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.


Persona var saņemt minimāli nepieciešamās aprūpes mājās un paplašinātās aprūpes mājās pakalpojumu kompleksu vai atsevišķus pakalpojumus.


Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās aptver:
1. Personisko aprūpi
 • palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā;
 • palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā (vanna, duša, pirts);
 • palīdzība apģērbties vai apģērbšana;
 • palīdzība izkļūšanā no gultas/ iekļūšanā gultā (tualetes apmeklēšana, u.c.);
 • palīdzība ēdienreizes nodrošināšanā vai barošana;
 • palīdzība protēžu apkopšanā, medikamentu uzņemšanā;
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
 • pārrunas par nepieciešamo aprūpi.


2. Ikdienas mājas darbus

 • dzīvojamo telpu uzkopšana;
 • palīdzība gultas klāšanā;
 • pārtikas produktu pirkšana un piegāde mājās;
 • pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;
 • palīdzība ēdiena pagatavošanā;
 • palīdzība trauku mazgāšanā;
 • veļas (sīkas) mazgāšana;
 • veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana;
 • apģērba nodošana ķīmiskā tīrīšanā un saņemšana;
 • dzīvokļa īres u.c. komunālo maksājumu kārtošana;
 • kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana;
 • ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana.


Paplašināta aprūpe mājās aptver dažādus papildus pakalpojumus:

 • pagalma apkopšana;
 • sniega tīrīšana;
 • logu mazgāšana;
 • citi pakalpojumi.

Aprūpe mājās personām tiek sniegta par samaksu.

Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpi mājās un viņai saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki, tad samaksu par aprūpi mājās minētai personai veic apgādnieki.

 

Minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumi atsevišķos gadījumos var tikt sniegti bez maksas vai par daļēju samaksu:


 • bez maksas, ja personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pašvaldības sociālās palīdzības dienests ir piešķīris trūcīgas personas statusu;
 • par daļēju samaksu, ja pēc minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksāšanas personas ienākumi ir zem ienākuma līmeņa, pēc kura pašvaldības sociālās palīdzības dienests saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir noteicis trūcīgas personas statusu.

Šādos gadījumos persona apmaksā to minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumu daļu, kas pārsniedz augstākminēto ienākumu līmeni.

Paplašinātās aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti par samaksu saskaņā ar palīdzības sniedzēja nostrādāto stundu skaitu un pakalpojumus sniedzošā darbinieka darba apmaksas stundas tarifa likmi.

Savu iespēju robežās pašvaldības var paplašināt to personu loku, kurām aprūpe mājās piešķirama bez maksas vai par daļēju samaksu.

Piesakot aprūpi mājās, persona (vai tās pilnvarotā persona) sociālās palīdzības dienestā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • ārstniecības iestādes slēdziens par aprūpes mājās nepieciešamību (veidlapa Nr.087/n);
 • VDEĀK izziņas noraksts invalīdiem.
Atgriezties uz augšu