Staķe: Mudināsim un ļausim invalīdiem strādāt!

2 komentāru

BBI, Vineta Bērziņa. Starptautiskās invalīdu dienas priekšvakarā, labklājības ministre Dagnija Staķe vēlas uzsvērt, lai arī triju gadu laikā Latvijā ir izveidotas gandrīz 1000 invalīdu subsidētās darba vietas, ir nepieciešams turpināt attīstīt invalīdu nodarbinātības pasākumus, lai veicinātu šo sociālo atstumto cilvēku integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Tāpat ministre uzskata, ka tā kā viens no galvenajiem invalīdu bezdarba iemesliem ir darba devēju nezināšana un neieinteresētība invalīdu nodarbināšanā, ir aktīvāk jāmudina darba devēji nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, kā arī jāinformē par iespēju saņemt atbalstu no valsts darba vietas iekārtošanai atbilstoši darbinieka – invalīda vajadzībām.

Pēc Labklājības ministrijas (LM) datiem, invalīdu subsidētās nodarbinātības pasākumos šogad iesaistījušies 346 invalīdi bezdarbnieki, bet apmācības saņēmuši 500 invalīdi. Savukārt pēc invalīdu bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumu pabeigšanas darbā iekārtojušies aptuveni 70% bezdarbnieki.

Sākot ar šī gada februāri Labklājības ministrija būtiski pagarinājusi valsts subsidēto darba vietu ilgumu invalīdiem – bezdarbniekiem, līdzšinējo 10 mēnešu vietā, sniedzot iespēju strādāt 24 mēnešus.

Tuvākajos gados subsidētas darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti tiks ierīkotas arī LM apsaimniekotās Eiropas Sociāla fonda programmas „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.

Ministre atzīst, ka šogad ir veikti virkne darbu, lai uzlabotu invalīdu dzīves kvalitāti. Piemēram, lai pilnveidotu invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmu, veicinātu viņu nodarbinātību, uzlabotu invaliditātes noteikšanas sistēmu un attīstītu invaliditātes profilakses pasākumu kompleksu, šī gada sākumā LM izstrādāja pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie pamatnostādņu rīcības plāna izstrādes.

Savukārt, lai uzlabotu finansiālo stāvokli ģimenēm, kurās aug bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un nodrošinātu bērnu invalīdu pilnvērtīgāku attīstību un aprūpi, LM no nākamā gada ieviesīs jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna invalīda kopšanas pabalstu 50 latu apmērā.

Jau patlaban ir iespēja no valsts saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu 50 latus mēnesī. Un persona, kopjot bērnu invalīdu ar ļoti smagi izteiktiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, saņems gan šo piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, gan bērna invalīda kopšanas pabalstu.

Tāpat ar 2006.gadu par cilvēku, kurš kopj bērnu invalīdu, tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Turklāt invalīdiem kopš bērnības ir tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 50 latu apmērā, kuru piešķir uz noteikto invaliditātes laiku. Šo pabalstu var saņemt invalīdi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav tiesību saņemt vecuma pensiju.

Lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu sistēmu, ir paplašināts no valsts budžeta apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu klāsts un pilnveidota invalīdu profesionālās piemērotības izvērtēšana. Par valsts līdzekļiem šogad Sociālās integrācijas centrā (SIC) profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem 236 invalīdi.

Tāpat 2005.gadā uzsākta sociālas rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un SIC šogad šo pakalpojumu nodrošinājis 1310 cilvēkiem. Ministre norāda, ka viena no LM prioritātēm 2006.gadā ir mazināt rindas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai.

Savukārt, lai vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem palīdzētu veiksmīgāk apgūt profesiju un iesaistīties darba tirgū, no nākamā gada 1.septembra pirmo reizi Latvijā tiks uzsākta profesionālo surdotulku apmācība. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros Sociālās integrācijas centrs no 2006.gada 1.septembra līdz 2007.gada 31.decembrim iecerējis sagatavot 15 surdotulkus, kuri palīdzēs vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem apgūt viņu izvēlēto profesiju, kā arī iesaistīties darba tirgū. Kopējais mācību ilgums būs 2 gadi, līdz ar to plānots, ka surdotulku apmācības turpināsies arī pēc projekta beigām.

Tāpat kopš 2004. gada Latvijā darbojas arī Eiropas Savienības programma EQUAL, kuras ietvaros tiek meklētas jaunas, inovatīvas pieejas diskriminācijas mazināšanai darba tirgū. Šajā programmā apstiprinātie projekti lauž stereotipus par atsevišķu sabiedrības grupu, tai skaitā, invalīdu vietu sabiedrībā un piedāvā drosmīgus risinājumus „citādo” integrācijai.

Savukārt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros šogad darbojas 70 projekti nodarbinātības veicināšanai, 106 projekti sociālās atstumtības mazināšanai un 25 sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, kuru ietvaros plānots arī uzlabot invalīdu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem šī gada sākumā Latvijā bija vairāk kā 111 tūkst. cilvēku ar īpašām vajadzībām, t.sk. aptuveni 70 tūkst. cilvēki ar īpašām vajadzībām darbspējīgajā vecumā.

Atgriezties uz augšu