Labklājības ministrija veicinās diskriminācijas riskiem pakļauto cilvēku iekļaušanos sabiedrībā

0 komentāru

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015. gada 4. ceturkšņa līdz 2019. gadam plāno īstenot profesionālās rehabilitācijas pasākumus, tādējādi palielinot diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju darbspējas vecumā iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Profesionālās rehabilitācijas pasākumu ietvaros paredzēts izstrādāt un ieviest:
  • profesionālās rehabilitācijas programmas (t.sk. pilnveidot profesionālās piemērotības sistēmu cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, nosakot jaunus kritērijus, metodes un instrumentus, kā noteikt profesionālo piemērotību, novērtējot cilvēka veselības stāvokli, motivāciju, darbspējas, darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas), 
  • prasmju sertificēšanas sistēmu, t.sk. izstrādāt prasmju aprakstus un prasmju apmācību programmas.
Iepriekšminētās aktivitātes ir nepieciešamas, jo cilvēkiem ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, īpaši, ja, šo cilvēku izglītības līmenis ir zems, pašlaik netiek piedāvātas darba tirgus vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Tas attiecīgi kavē šo cilvēku iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā. 

Profesionālās rehabilitācijas pasākumus paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošana, kas ceturtdien, 5.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 1,25 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 1,06 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 187 tūkst. eiro.

Kopumā līdz 2019. gada 31. decembrim profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus plānots nodrošināt 100 nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem.

Vienīgais profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tai ir ilgstoša pieredze profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, t.sk. pakalpojuma nodrošināšanai pasākuma mērķa grupai. Tāpat SIVA infrastruktūra ir pielāgota un ļauj nodrošināt pakalpojuma sniegšanu cilvēkiem ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, tajā skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējā izglītības pakāpē atbilstoši cilvēka funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. 

Aptuveni 4829 cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 2014. gadā ieteica pieteikties profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, tomēr ne visi cilvēki vēlējās saņemt pakalpojumu. Tam iemesls ir salīdzinoši zemā cilvēku motivācija apgūt tiem piemērotu profesionālās rehabilitācijas programmu un pēc tam aktīvi iesaistīties darba tirgū.
Atgriezties uz augšu