Latvija saņēmusi rekomendācijas par ANO Konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” izpildi

0 komentāru

Latvijas ziņojuma par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" ieviešanu izskatīšana Ženēvā augusta beigās noritējusi veiksmīgi. Šobrīd Latvija no ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas ir saņēmusi rekomendācijas situācijas uzlabošanai, par kuru izpildi jāziņo pēc gada. Kā divas galvenās rekomendācijas izvirzītas neatkarīga dzīve un iekļaušana kopienā, kā arī iekļaujoša izglītība. 

Kopumā Komiteja atzinīgi vērtēja, ka Latvijai ir sagatavotas Konvencijas īstenošanas pamatnostādnes ar pakārtotiem īstenošanas plāniem, ka ir skaidri centieni ieviest Konvenciju, attīstīt sociālos pakalpojumus un virzīties uz kopienā balstītiem pakalpojumiem. 

Vienlaikus tika norādīts uz izaicinājumiem - Latvijas pieeja invaliditātei ir pārāk medicīniska un balstīta uz cilvēka veselības trūkumiem, tiesību normās nav pilnībā novērsta diskriminācija. Tika jautāts arī par bērnu skaitu institūcijās, norādīts uz nepietiekami raitu deinstitucionalizācijas gaitu, pašvaldību atbildību un dažiem citiem Konvencijas pantos noteiktajiem tiesību aspektiem. Latvija, skaidrojot tiesisko regulējumu, minēja labās prakses piemērus un situāciju raksturojošus statistikas datus. 
Alternatīvos ziņojumus par Latviju bija iesniedzis arī Latvijas Republikas tiesībsargs un vairākas nevalstiskās organizācijas. Šajos ziņojumos ietvertā informācija bija avots Komitejas locekļiem, lai klātienē risinātu dialogu ar Latvijas delegāciju. 

Labklājības ministrija secina, ka Latvijas izvēlētā horizontālā pieeja invaliditātes jautājumu risināšanā apliecinājusies kā piemērota un veiksmīga, jo ministrijas īsteno arvien vairāk specifiskus pasākumus, lai nozaru politikās tiktu ņemtas vērā personu ar invaliditāti intereses un vajadzības. Tas iespējams tieši tādēļ, ka vienlaikus nepieciešamas zināšanas par nozares specifiskajiem jautājumiem un par personu ar invaliditāti vajadzībām. Nozaru speciālistiem arvien vairāk apzinoties personu ar invaliditāti specifiskās vajadzības, tiek rasti arvien jauni un atbilstoši risinājumi.

Rekomendācijās ietvertos uzdevumus plānots iekļaut Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas plānā 2018.-2020. gadam. Darbs pie plāna sagatavošanas tiks uzsākts šī gada rudenī un tā sagatavošanā tiks iesaistītas nozaru ministrijas un NVO.

Pilns rekomendāciju dokuments (nerediģēta versija) pieejams šeit: rekomendācijas Latvijai
Atgriezties uz augšu