Viedoklis par invalīdu assistentu pakalpojumu

0 komentāru

27.oktobrī, Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons telpās tikāmies ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāri Ievu Jaunzemi. Tika pārrunātas problēmas un neskaidrības saistībā ar asistentu pakalpojumu. Pēc šīs tikšanās daudz skaidrāks man nekas nav palicis. Patiesībā neskaidrību un jautājumu ir vēl vairāk, tāpēc es gribu apkopot dzirdēto un paust savu viedokli par problēmu.

Sarunu var noklausīties:

Video redzams šeit.

Iesākumā jaunumi rīdziniekiem. Rīgas sociālais dienests ir izveidojis sistēmu kurā atskaites var aizpildīt elektroniski udv.riga.lv, lai sāktu lietot sistēmu vajadzīgs aizpildīt iesniegumu un saņemt piekļuves datus, asistentam un klientam. Varat iepazīties ar iesniegumu, informāciju assistentam un sistēmas lietotāja instrukciju (Windows lietotājiem chm formāta help fails). Rīgas sociālā dienesta vadītājs Ervins Alksnis solīja drīzumā arī demo versiju sistēmai. Atgādināšu, ka atskaites arī līdz šim varēja un arī turpmāk var iesniegt elektroniski, kā e-dokumentus parakstitus ar elektronisko parakstu saskaņā ar Elektonisko dokumentu likumu. Vairāk par e-parakstu meklējiet portālā www.eparaksts.lv, par e-ID kartēm www.pmlp.gov.lv
 
Citi jaunumi, hmmm oficiāli laikam nekā jauna, ja skatāmies uz asistentu pakalpojumu regulējošiem noteikumiem: "Ministru kabineta noteikumi Nr.942 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā", tad vienīgās izmaiņas ir aizstāt skaitli "1,20" ar skaitli "1,71". Šīs izmaiņas veiktas pēc pārejas uz eiro. Visi solījumi, no iepriekšējās sarunas 12.04.2013, pilnveidot MK noteikumus kaut kur aizķērušies. Labi, pieņemsim bija vēlēšanas, būs jauns ministrs un tad jau ar jaunu sparu...
 
Jaunzemes kundze klātesošos iepazīstināja ar statistikas datiem. Šie dati pēc viņas viedokļa ir satraucoši, tajos ir saskatāmi krāpniecības riski. Redzams, kad 79% assistentu ir klientu radinieki un otrs satraucošais ir apstāklis, kad brīvā laika aktivitātēm, tiek tērēts gandrīz 50% no visas naudas. Es tad mēģināšu izklāstīt savu viedokli par šiem skaitļiem.
 
Kas tad ir asistents, kādām īpašībām tam jābūt un kas jādara, par līgumā noteikto cenu par vienu sniegtā pakalpojuma stundu (EUR) 1,933 pirms nodokļu nomaksas.
 
MK noteikumi prasa: Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.
 
Zemāk tikai daži no kopā 18 asistenta līguma pienākumu punktiem Rīgā un daži punkti no manas pieredzes praksē.
 
 • Asisstentam ir jāsagatavo, jāuzglabā, jāiesniedz Sociālajam dienestam atskaite un pieņemšanas-nodošanas akts par tekošā mēnesī veikto pakalpojuma apjomu līdz katra nākamā mēneša 3 datumam.
 • Asistents garantē Klienta drošību Pakalpojuma sniegšanas laikā, ir pilnībā materiāli atbildīgs par viņam nodotajām naudas, materiālajām un citām vērtībām, kas radīti Klientam, Sociālajam dienestam Pakalpojuma darbības vai bezdarbības rezultātā, izpildot Līguma saistības, atbilstoši civillikuma 2217 un 2218 pantam.
 • Asistents nav tiesīgs nodot tam ar šo Līgumu uzlikto Pakalpojumu trešajām personām.
 • Sociālajam dienestam ir tiesības nemaksāt Asistentam par Klientam sniegto Pakalpojumu vai pārmaksu gadījumā veikt ieturējumus no Asistentam paredzētās samaksas nākošajā periodā, ja tiek konstatēts, ka Pakalpojums vispār nav sniegts vai sniegts mazākā apjomā nekā norādīts atskaitēs, ja Klients vairs neiebilst Pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, mainījies attiecīgo pasākumu apjoms, par kuriem Pakalpojums tika piešķirts.
 • Puses atbild par Pakalpojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, nepatiesas informācijas sniegšanu citai Pusei, un atlīdzina zaudējumus citai Pusei un valts budžetam, ja neatbilstošas Pakalpojumu sniegšanas un Puses rīcības rezultātā tādi radušies.
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana ir pietiekami sarežģīta.
 • Asistentam, pēc iepriekšējas informēšanas, jābūt gatavam sniegt pakalpojumu 7 dienas nedēļā 24 stundas dienā.
 • Asistentam nevar būt atvaļinājums vai darba nespējas lapa.
 • Algu asistents saņem (Rīgā) labākā gadījumā pēc nākamā mēneša 25 datuma, reizēm vēl vēlāk.
 • Klients kādu nebūt iemeslu pēc var neapstiprināt atskaiti. 
 • Asistents saņem atalgojumu tikai par pavadīšanu uz/no pasākumu, ja klients ir jāgaida, par to maksāts netiek.
 • Asistentam jābūt uzticamam.
Tas nebūt nav viss uzkaitījums. Vai pēc šādu kritēriju uzskaites būs daudz tādu cilvēku, kuri piekritīs darbam par minimālo algu? Vai ir vēl kāda darba vieta, ar minimālo algu, kur par katru nostrādāto stundu ir jāraksta detalizēta atskaite? Tas tad arī būtu mans skaidrojums, kāpēc gandrīz 80% asistentu ir radinieki. Es teikšu vairāk, pieņemu, ka pārējie 20% ir tuvi paziņas un draugi.
 
Otrā lieta par brīvo laiku un tam tērētajiem ~50% no visa pakalpojumam paredzētā budžeta. Iepriekšējās sarunas 12.04.2013 laikā pierādījām un vienojāmies, kad brīvā laika pavadīšanai 10 stundu nedēļā apmērā nav vajadzīgs vākt attaisnojošos dokumentus. Arī tiesībsarga viedoklis ir, kad šie pasākumi nav jāpierāda ar kādām izziņām. Attiecīgi cilvēki arī norāda atskaitēs vairāk tādu pasākumu, kuru apmeklējums nav jāpierāda. No otras puses, pēc manām domām, tie ~50% ir labas ziņas. Cilvēki iziet no mājas, socializējās un integrējās sabiedrībā. Tas taču arī bija viens no pakalpojuma mērķiem. 
 
Mani satrauc vēl dažas lietas. Sociālajam dienestam ir tiesības un pienākums izvērtēt piešķiramā pakalpojuma nepieciešamību un apjomu. Pilnībā piekrītu, jāizvērtē ir, taču mani satrauc Alkšņa kunga nostāja: "guļošajiem" pakalpojums netiek piešķirts. Par pakalpojuma vajadzību lemj VDEĀK un izsniedz izziņu. Nessmu ārsts, bet šķiet "guļošs" nav diagnoze, bet drīzāk ķermeņa stāvoklis. Pieļauju, pats Alkšņa kungs arī ir "guļošs" kādu laika sprīdi katru diennakti. Ja nu, sev par nelaimi, Stīvens Hokings (Stephen Hawking) piedeklarētos Rīgā, vai tad arī kāds iebilstu, viņa pastaigām parkā asistenta pavadībā? Pieņemu, ka nē, tad ar ko mūsu "Stīveni" ir sliktāki? Uzskatu, ka arī cilvēkiem ar smagām diagnozēm pienāktos svaiga gaisa malks.
 
Cienījamā Jaunzemes kundze atdzina, kad viņai nav izpratnes par Kopšanas pabalstu un mērķiem kādiem tas domāts. Viņa nav varējusi atrast anotācijas vai komentārus pie šī pabalsta. Viens no pirmajiem linkiem ko man uzrāda Google, ved uz LM mājas lapu un stāsta: 
Atgādinām, ka kopšanas pabalstu piešķir ar mērķi materiāli atbalstīt cilvēkus ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana un aprūpe, kas prasa papildus izdevumus. Tāpat pabalsts ir materiāls atbalsts tuviniekiem - vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem, vai citiem cilvēkiem, kas kopj cilvēku ar invaliditāti, un kuri nereti ir spiesti atteikties no algota darba vai arī izmantot maksas pakalpojumus, lai nodrošinātu cilvēka ar invaliditāti kopšanu.
 
Kopšanas pabalstu piešķir cilvēkiem ar I invaliditātes grupu, kuriem nepieciešama 24 stundu kopšana, uzraudzība vai aprūpe un ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Tātad te arī vajadzētu būt skaidrībai, taču sarunas laikā starp rindiņām bija lasāms, kad tiem kas saņem kopšanas pabalstu, asistentu pakalpojums būtu tā kā samazināms, vai stingrāk uzraugāms... Precīzi nemāku pateikt, var jau būt, ka man tā tikai likās. 
 
Tā pat vairākas reizes dzirdot vārdus "Rehabilitācijas plāns", pieņemu, ka varam gaidīt kādas izmaiņas arī šajā sakarā. Kādai iestādei tiks uzlikts, papildus pienākums, izveidot rehabilitācijas plānu. Visiem asistentu pakalpojuma saņēmējiem būs tāds jāsagādā un tad balstoties uz plānu saņemsim pakalpojumu. Tas protams ir tikai mans pieņēmums, taču izskatās, ka pakalpojuma saņemšana nākotnē varētu vēl vairāk apgrūtināties. 
 
Kur es saskatu galveno problēmu pakalpojumā un kāds varētu būt risinājums? Pakalpojums ir ļoti vajadzīgs, taču atrauts no realitātes. Ja cienījamie ierēdņu kungi un dāmas vēlās saņemt reālas atskaites par reālajiem pakalpojumiem, pakalpojumam ir jābūt apmaksātam pēc tirgus cenām, nevis piesaistītam minimālai algai. Es uzkatu, ka cenai par stundu ir jābūt ap 7 eiro "uz rokas". Šo skaitli gluži izdomājis neesmu, tas iegūts meklējot aprūpētāju, izmantojot sludinājums un izvērtējot uzņēmumu piedāvājumus. Protams, jā, naudas valstī ir tik cik tās ir. Ir naivi cerēt nākamā un tuvāko gadu laikā valsts budžetā atrast summu 40 stundu apmaksai. Un nevajag arī, var samazināt stundu skaitu nedēļā līdz 10, bet par tirgus cenu. Pieaugot valsts labklājībai varētu arī pakāpeniski mainīt stundu skaitu uz augšu, kā arī vadoties no tirgus situācijas mainīt stundas likmi asistentam. 

Šis viss ir vienas privātpersonas personīgs viedoklis, komentāros droši varat paust savu viedokli.
 
Autors: Anonīms
(Lai izbēgtu no kādas īpašas attieksmes sociālajā dienestā)
Atgriezties uz augšu